Hızlı Başvuru

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. olarak sizlere ait kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunması bizim için değerlidir. Bu nedenle Şirket ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dâhilinde işlemektedir. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Şeker Factoring KVKK Düzenlemelerini inceleyiniz. Ancak önemle belirtelim ki, Şirket internet sitesinde yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir.

1. Hukuki Nitelik ve Kapsam

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”dür. KVKK hükümlerine göre Şİrket, “Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerini veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla Şİrket, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Adres: Büyükdere Cd. No:171 Metrocity İş Merkezi A Blok Kat:7 Esentepe Şişli / İstanbul

Telefon: (0212) 292 7410

E-posta: kvkk@sekerfactoring.com

Veri Sorumlusu Temsilcilisi : Burak Kozan

Telefon : (0212) 292 7410/2203

2.Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi KVKK m. 3’te “Veri İşleyen” olarak tanımlanmıştır.

3.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 • Şİrket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin daha iyi yararlandırılması,
 • Şirket tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi,
 • Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, Şirketimize talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, Şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşleme Politikasında yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması,
 • İnsan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Şirket kurumsal işleyişinin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması,
 • Şirkete ait stratejilerin belirlenmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

4.Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

Şirket olarak ;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
 • Doğru ve güncel olarak muhafaza etmeyi,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemeyi,
 • Verilerin temin edilme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemeyi,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeyi

ilke edindik.

5.Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

Verileriniz, Şirketimizde ancak açık rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.

Açık Rızaya İhtiyaç Olmayan Haller

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Zaruret-fiili imkansızlık-hayati tehlike
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan işlemler
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi,kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

6.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimizde KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi, işin gereği gibi yapılabilmesi ve yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için gizlilik sözleşmesi eşliğinde; Şİrket, kişisel verileri çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarabilecektir

7.Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle;

KVKK m. 4, 5 ve 6’ya uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dâhilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

8.Nasıl Koruyoruz?

Şİrket tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve şirket içinde de Şeker Factoring KVKK Düzenlemelerine riayet edilmesi sağlanmaktadır.

9.Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK m. 11’de sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Şİrket tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

10.Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

KVK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi;

 • Islak imzalı olarak Şirketimiz Genel Müdürlüğüne,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiz üzerinden Şirketimiz KEP adresine,
 • Güvenli elektronik imza üzerinden Şirketimiz Genel Müdürlüğü’ne,
 • Mobil imza üzerinden Şirketimiz Genel Müdürlüğü’ne,
 • Elektronik posta adresiniz üzerinden kvkk@sekerfactoring.com adresine iletebilirsiniz.
 • Ayrıca web sitemizde yer alan KVKK Başvuru ve Bilgi Alma Formunu doldurarak da başvurunuzu yapabilirsiniz

Başvurunuzda;

 • Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • Tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
 • Talep konunuzun bulunması gerekmektedir.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.